Kwaliteit van lucht

Verscheidene kantoorstudies hebben aangetoond dat mensen die werken in een omgeving, zonder negatieve ionen of met een overvloed aan positieve ionen, klagen over hoofdpijn, migraine, gebrek aan concentratie, bedomptheid en algemeen onbehagen, wat zij toeschrijven aan de omgeving. Net zo klagen mensen die winkelen in overdekte winkelcentra en moderne warenhuizen die voorzien zijn van airconditioning vaak over deze onaangename symptomen. Veel van dergelijke situaties zijn verbeterd door het in gebruik nemen van negatieve ionengeneratoren. In de kantoren heeft dit onder meer geresulteerd in opvallende reductie van verzuim en van de menselijke fouten score. Bovendien wordt een toegenomen mentale alertheid en verbeterd subjectief welbevinden geconstateerd.

De reductie van verzuim kan op twee manieren worden verklaard. In de eerste plaats wordt door negatieve ionisatie een gezonder, aangenamer werkklimaat geboden en in de tweede plaats wordt de concentratie van bacteriën in de lucht verminderd, waardoor het risico van infectie-overdracht aanmerkelijk verkleind wordt.

In Groot-Brittannië is Dr. I. Hawkins, hoogleraar in de menselijke biologie en gezondheid aan de Universiteit van Surrey, een van de meest vooraanstaande onderzoekers van ionen en ionisatie. Hij heeft speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen luchtionen enerzijds en het klimaat in huis en gezondheid anderzijds. Hawkins heeft ionenniveau’s gemeten in een grote verscheidenheid van beroepssituatie. Hij heeft geconstateerd dat “overal waar een gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem met metalen kanalen, worden de totale ionenniveau’s gereduceerd tot een gemiddelde van 700 positieve en 200 negatieve ionen per cm3 lucht. Daar waar ook andere factoren meespelen zoals hoge niveau’s van statische ladingen of van deeltjesverontreiniging, zijn geen meetbare ionenniveau’s of veel hogere niveau’s van positieve ionen geconstateerd.

Dr. Hawkins heeft talrijke studies verricht met betrekking tot het effect van het binnenshuis “elektro-klimaat” op de menselijke prestaties en het menselijk welzijn. Hij gebruikte daarbij opdrachten op gebied van reactiesnelheid, spiegelbeeldtekeningen e.d. om prestatie te meten en een vragenlijst, vergezeld van een analoge subjectieve scoringsschaal om het welbevinden te schatten. Uit deze studies concludeerde Hawkins dat een afname van het aantal negatieve ionen of een toename van het aantal positieve ionen een atmosfeer veroorzaakt die als bedompt, benauwd, dood of muf wordt gewaardeerd. In en dergelijke omgeving zal een aanzienlijk deel van de mensen hoofdpijn krijgen, zich geïrriteerd voelen en zullen hun psychologische prestaties minder dan optimaal zijn. Dit type omgeving zal een toename van serotonine in het lichaamsweefsel tot gevolg hebben.

Aan de andere kant blijken negatieve ionengeneratoren de psychologische en psychomotorische prestaties onder laboratoriumcondities te verbeteren. Zij verhogen bovendien de subjectieve scores ten aanzien van de atmosfeer en het persoonlijk welbevinden. Het belang van ionenevenwicht werd ook duidelijk toen wetenschappers zich bezig gingen houden met de samenstelling van lucht in kunstmatige ruimtes zoals ruimteschepen en kernonderzeeërs.

Gezonde lucht

Ongeveer 30% van de bevolking is gevoelig voor verandering van het weer. Dergelijke “weersgevoelige” personen zullen op hete, droge winden en op positieve luchtionen met het “Serotonine Irritatie Syndroom” reageren. Personen die lijden aan astma, bronchitis, reuma en migraine zijn vaak gevoelige indicatoren voor veranderende weersomstandigheden en veranderende atmosferische ionenniveau’s. Deze 30% van de bevolking heeft negatieve ionen nodig.

Nog eens 30% van de bevolking voelt zich beter wanneer de omringende negatieve ionenconcentratie wordt verhoogd. Dan is er nog een 40% van de bevolking die geen effecten van negatieve ionen bemerkt. Echter, iemand die geen ionisatie nodig heeft, zal er niet door geschaad worden. Bovendien kunnen negatieve ionen, zelfs als iemand subjectief niets merkt, toch fysiologische effecten bij hem teweeg brengen. Daarbij is het vermogen van negatieve ionisers om de lucht te zuiveren van rook en stof gemakkelijk aan te tonen. Het is dan ook voor iedereen, of hij het nu merkt of niet, heilzaam om gezonde lucht in te ademen. De 30% van de bevolking die negatieve ionen nodig heeft, zal de effecten van een ionisator binnen een paar minuten bemerken. Bovendien heeft de mens zich gedurende enkele miljoenen jaren in de atmosfeer van de aarde ontwikkeld, met bepaalde grenzen ten aanzien van vochtigheid, zonlicht en andere atmosferische parameters. Het omringende ionenevenwicht is een fundamenteel kenmerk van de atmosfeer en onze fysiologie heeft zich aangepast aan een optimaal functioneren in overeenstemming met de inherente eigenschappen van de natuurlijke omgeving.

Wanneer we onze omgeving beginnen te veranderen door gebruik te gaan maken van kunstmatige verlichting, ventilatie, verwarming etc. dan veranderen we daarmee noodzakelijkerwijze het natuurlijke klimaat, mogelijkerwijze zelfs in die mate, dat het niet langer verenigbaar is met onze fysiologie, met alle daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen.

Wie heeft profijt van negatieve ionen

Onderstaande tabel bevat een gedeelte van de resultaten die geboekt zijn met gebruik van ionisatoren in slaapkamers. Dit onderzoek werd verricht onder leiding van Dr. Hawkins. In de tabel is een deel van de gegevens zichtbaar van 1000 personen die een ionisator kochten. De tijdsduur van het onderzoek was 6 maanden.

 

AANDOENING
Goede verbetering
%
Astma
65
Hooikoorts
71
Slijmvliesontsteking
64
Neusholte-ontsteking
67
Chronische bronchitus
68
Longemfyseem
64
Migraine
74
Overige chronische hoofdpijnen
76
Psychologische of psychiatrische beelden
79
Reuma (of gewrichtsontsteking)
24