Wetenschappelijke publicaties elektromagnetische straling

 • Een Duits hof van beroep heeft wetenschapper Alexander Lercl bevolen te stoppen met het belasteren van de auteurs van twee artikelen die aantonen dat straling van mobiele telefoons DNA kan breken en mogelijk kanker kan veroorzaken. Zie artikel.
 • Hoewel conform verwachting, betreuren wij dat de Nederlandse rechter in zijn vonnis aangaande 5G geen voorziening treft om de uitrol van 5G stop te zetten. Desondanks vinden wij de uitspraak zorgvuldig. Wat wij opmerkelijk vinden is dat de ICNIRP vlak voor de rechtzitting (maart 2020) zijn stralingsnormeringen heeft bijgesteld, het internationale wetenschappelijke BioInitiative report in twijfel wordt getrokken en volledig voorbij gegaan wordt aan de door het Europees Parlement aangenomen EU resolutie ‘Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden’. De rechter geeft aan dat hij in kort geding de waarde van wetenschappelijke standpunten niet goed kan wegen en mede daardoor voor hem een terughoudende rol is voorbehouden.
 • Wij zullen de laatste zijn die durven te beweren dat 5G en/of het effect van zendmasten geen nadelige gevolgen kan hebben op onze gezondheid. Echter wij nemen afstand van de publicaties waarin een relatie wordt gelegd met de uitbraak van het Corona virus. Dit is volstrekte onzin. Ook veroordelen wij het in de brand steken van zendmasten.
 • Bijziendheid bij jongeren als gevolg van dichtbij werken met laptops, mobieltjes en Ipads voorkomen” videofragment.
 • Lekkage in de bloed hersenbarrière; videofragement dr. Leif Salford.
 • Actuele wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • Relatie elektromagnetische straling enerzijds en Tinnitus als symptoom van een Acoustic Neuroma anderzijds.
 • Gezondheidsraad Nederland waarschuwt voor gevaren led verlichting.
 • Op maandag 18 mei 2015 zijn verschillende van de belangrijke internationale stralingsexperts samen op een colloquium gekomen dat plaatsvond in Brussel, in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De samenkomst werd georganiseerd door o.a. het European Cancer and Environnement Research Institute.
 • Op 11 mei 2015 verscheen er een persbericht met de melding dat 198 wetenschappers een internationaal appel hebben gericht aan de Verenigde Naties, de aangesloten lidstaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Bij de ondertekenaars horen ook verschillende onderzoekers aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten (University of California-Berkeley, Columbia, and Harvard).
 • Hoe zit het nu met die blootstellingslimieten en stralingsnormen ?
 • Enkele (34) wetenschappelijke studies die de gevaren van wifi aantonen. Opmerkelijk is dat dit al vrij snel na de introductie van het draadloze tijdperk bekend was.
 • Nederlandse vertaling van het wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd door dr. Goldsworthy (Imperial college London). Hij heeft vele jaren besteed aan het bestuderen van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden. Een duidelijk document over een complex onderwerp.
 • Nieuwe wetenschappelijke studie toont toename risico aan tussen mobiel bellen en twee soorten hersenkanker.
 • BioInitiative report 2012. Nieuwe wetenschappelijke bevindingen na 2007.
 • Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV) komt met tips om anders om te gaan met mobiele telefoons
 • Het Europees Parlement neemt bijna unaniem een belangrijke EU resolutie ‘Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden’ aan, waarin wordt gepleit voor erkenning van EHS in navolging van Zweden. Ook verscheen in 2011 een EU-rapport van de Raad van Europa over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling.
 • KIDS MOBI onderzoek, internationaal onderzoek (13 landen) naar mobiel bellen en hersenkanker bij kinderen.
 • BioInitiative report 2007, het complete onderzoeksrapport 610 pagina’s.
 • BioInitiative report 2007, Nederlandse samenvatting.
 • Relatie kinderleukemie en hoogspanningleidingen.
 • Een link naar tientallen oproepen/ervaringen van artsen, medici en wetenschappersdie niet allemaal onder de noemer wetenschappelijk weggeschreven kunnen worden, maar wel aangeven dat er iets aan de hand is. Met dank aan stopumts.nl.
 • De relatie tussen leukemie en laagfrequente elektrische velden wordt gelegd door de Britse wetenschapper dr. Roger Cohill.
 • Prof. Dr. Belpomme ”Er is een bewezen verband tussen elektromagnetische straling, kanker en leukemie”.
 • Videofragment Prof. Dr. med. W. Mosgöller; samenvatting van een Engels onderzoek naar celveranderingen veroorzaakt door blootstelling aan hoog frequente EM velden die net aan de ICNIRP normen voldoen. De DNA streng breekt, door deze blootstelling, en dat wordt gezien als een risicofactor voor kanker. In gevoelige cellen treden door die DNA schade veranderingen op in de eiwitsamenstelling. Het feit dat de DNA streng breekt, is internationaal vele malen bevestigd zowel ‘in vitro’ (celonderzoek in het laboratorium buiten het lichaam) als ‘ in vivo’ (onderzoek in het levende dier).
 • Freiburger Appell, verklaring inmiddels door vele honderden medici getekend.
 • Bloedklontering na 20 minuten bellen met GSM, 2 studenten doen onderzoek onder leiding dr. Markus Ziegler.
 • Zij die meer over dirty electricity willen weten in relatie tot diabetes, multiple sclerose (MS), astma en ADHD raad ik aan om de studie van dr. M. Havas (Trent University, Peterborough, Ontario, Canada) te lezen. Een andere mogelijkheid is om het videofragment van de toespraak van dr. M. Havas te bekijken.
 • Videofragment van dr. George Carlo over gsm gebruik.
 • Het Interphone onderzoek (videofragment). Er heerst grote scepsis over een uitkomst van de 10 jarige studie naar de relatie tussen mobiel bellen en hersenkanker. Zelfs de auteurs van de studie denken dat methodologische fouten zijn gemaakt. Lloyd Morgan, directeur van de Central Brain Tumor Registry of the United States, wijst in een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Pathophysiology enkele van deze problemen aan. Zo is de controlegroep waarschijnlijk niet representatief. Na correctie in appendix 2 vonden de Interphone-onderzoekers een sterker verband tussen veel bellen en glioma. Deze appendix is niet aangeboden bij de WHO. Daarnaast financiert de telecomindustrie deze studie voor een aanzienlijk gedeelte. Hiermee is de onafhankelijkheid niet gewaarborgd. Coördinatrice van het Interphone onderzoek, professor Elisabeth Cardis, spreekt haar persoonlijke bezorgdheid uit over de resultaten in het nieuwsprogramma ABC Lateline: ”De toename is groter als we alleen kijken naar mensen die hun telefoon gebruiken aan de kant van het hoofd waar de tumor zich ontwikkelde. De toename is ook groter in de temporaalkwab, de plek in de hersenen die het dichtst bij het oor ligt.” Ze verwijst ook naar de gevonden trend dat het risico bij ‘veelbellers’ toeneemt naarmate er meer en langer gebeld wordt. ”Ik denk dat deze resultaten sterk wijzen op een mogelijk verband.”
 • De gerespecteerde Zweedse epidemioloog dr. L. Hardell (Universiteit van Örebrö) vond in zijn publiek gefinancierde studies veel grotere kans op een hersentumor. Hardell doet al tientallen jaren onderzoek naar omgevingsinvloeden en kanker. Hij ontdekte in de jaren ’70 reeds het verband tussen Agent Orange (een ontbladeringsmiddel gebruikt door de Amerikanen in de Vietnam oorlog) en lymfekanker. Hij werd daarvoor toentertijd een ‘onheilsprofeet’ genoemd. In ’97 erkende de WHO een verband tussen kanker en deze stoffen. (Bron: ‘The Invisible Disease’ van Gunni Nordstrom).
 • De bekende voordracht van dr. Neitzke (april 2006) verbonden aan het Ecolog Inistituut te Hannover.
 • In 2000 heeft het Duitse Ecolog Instituut in Hannover (Dr. H. Peter Neitzke), een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut, een studie uitgevoerd in opdracht van T-Mobile. Het betrof een literatuuronderzoek naar de gezondheidseffecten van o.a. hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling. De bevindingen waren o.a. dat straling kankerbevorderend is, schadelijk voor het immuunsysteem en dat het de hersen- en zenuwwerking beïnvloedt. Omwille van het feit dat zoveel negatieve effecten gevonden werden, heeft T-Mobile geprobeerd het rapport in de doofpot te stoppen. Uiteindelijk heeft Ecolog het rapport vrij op internet gepubliceerd. De Engelstalige en Duitstalige versie treft u hier aan.