Media aandacht straling

 • Actuele berichten; beperkdestraling.org en stopumts.nl.
 • Hoewel conform verwachting, betreuren wij dat de Nederlandse rechter in zijn vonnis aangaande 5G geen voorziening treft om de uitrol van 5G stop te zetten. Desondanks vinden wij de uitspraak zorgvuldig. Wat wij opmerkelijk vinden is dat de ICNIRP vlak voor de rechtzitting (maart 2020) zijn stralingsnormeringen heeft bijgesteld, het internationale wetenschappelijke BioInitiative report in twijfel wordt getrokken en volledig voorbij gegaan wordt aan de door het Europees Parlement aangenomen EU resolutie ‘Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden’. De rechter geeft aan dat hij in kort geding de waarde van wetenschappelijke standpunten niet goed kan wegen en mede daardoor voor hem een terughoudende rol is voorbehouden.
 • Er valt veel te lezen over 5G. Een ieder die stellig beweert dat het schadelijk is weet het evenmin als iemand die beweert dat het niet schadelijk is. Het is lastig om hier een juist standpunt over in te nemen. We weten immers niet hoe 5G op termijn zal gaan uitwerken. Voor ons reden te meer om er terughoudend mee om te gaan. Zeker is dat de dosis het “gif bepaalt” Daar zullen zowel wetenschappers als niet wetenschappers het over eens zijn. Een landelijke uitrol van iets waarvan de effecten op termijn niet bekend zijn, is een experiment waarbij u minimaal vraagtekens kunt plaatsen. Hoewel 5G niet non stop straalt, zou u kunnen denken dat de stralingsbelasting minder is. Gegeven dat de dekkingsgraad en de toepasbaarheid dusdanig groot moet zijn, kun u dit niet als voordeel aanmerken. Daarnaast blijven andere generaties zendmasten in tact. Het is dus niet in plaats van maar het komt erbij waardoor de stralingsbelasting toeneemt. Onzekerheden op termijn, biologische effecten die al wel bekend zijn en de cumulatie van stralingsbelasting geven normaliter voldoende aanleiding om niet tot een landelijke uitrol over te gaan. Ook hier voert het economische belang de boventoon en zal de toekomst moeten uitwijzen of en zo ja hoe verkeert deze beslissing is. 5G pleit er dus vooral voor om, in ieder geval de straling die we zelf kunnen reduceren, uit voorzorg terug te dringen.
 • Wij zullen de laatste zijn die durven te beweren dat 5G en/of het effect van zendmasten geen nadelige gevolgen kan hebben op onze gezondheid. Echter wij nemen afstand van de publicaties waarin een relatie wordt gelegd met de uitbraak van het Corona virus. Dit is volstrekte onzin. Ook veroordelen wij het in brand steken van zendmasten.
 • Niets aan de hand ? maar overheid wil toch stralingsnormen voor 5G netwerk.
 • Na ruim 2 jaar overleg is op 4 oktober 2016 de Handreiking EHS landelijk vastgesteld door de Vakgroep Milieu & Gezondheid van de GGD’en. Dit zien wij als een belangrijke doorbraak. Het document is openbaar en online te raadplegen. De werkgroep EMV (van de GGD) stelt voor dat alle GGD’en een link naar dit document op hun website zetten. Bij deze de handreiking.
 • Washington klaagt internationale telecomindustrie (CTIA) aan voor schade aan de gezondheid als gevolg van mobiel bellen; de stand van zaken. Videofragment.
 • Gezondheidsraad Nederland waarschuwt voor gevaren led verlichting.
 • NOS journaal; Belgie legt nu ook voorzorgsmaatregelen wettelijk vast om jeugd enigszins te beschermen tegen straling van gsm’s en de kopers te informeren over de stralingswaarden.
 • De politiek is op de hoogte. Aangeboden aan de fractievoorzitters van de 2e kamer; petitie.
 • Volkskrant Ipad voor kleuter is kindermishandeling.
 • Deense brugklassers schudden met eenvoudig experiment deel van de internationale wetenschap wakker.
 • Wanneer volgt Nederland met zijn gsm verbod voor kinderen ?
 • Radar uitzending over spaarlampen.
 • Zembla uitzending 1-6-2012 ziek van je mobieltje.
 • De te downloaden manual voor the Iphone vermeldde meerdere malen dat u de telefoon niet tegen uw lichaam (hoofd) moest houden. Inmiddels is dit verwijderd uit de handleiding.
 • Gezondheidsklachten door zendmast bij school; videofragment.
 • laptop op schoot sperma dood.
 • Briljante onderzoeksjournalistiek naar de vuile oorlog over stralingsrisico’s in Nederland; Vrij Nederland, Tomas Vanheste.
 • Volkskrant artikel over apotheker Karin van Loon. Een vrouw die ziek wordt van UMTS antenne op kerktoren.
 • Ook WHO ziet nu een mogelijke relatie tussen bepaalde vormen van hersenkanker en mobiel bellen. Videofragement NOS journaal.
 • Het Europees Parlement neemt bijna unaniem een belangrijke EU resolutie ‘Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden’ aan, waarin wordt gepleit voor erkenning van EHS in navolging van Zweden. Ook verscheen in 2011 een EU-rapport van de Raad van Europa over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. Een wettelijk verbod op mobiel bellen en draadloos internet op scholen is de reactie van Frankrijk. Zie ook het artikel op internet.
 • Internationaal congres elektrosmog in Bern.
 • Opzienbarende Zweedse studie Örjan Hallberg (aandacht voor zijn grafieken).
 • Videofragment symposium EM straling en het effect op bomen; bomencentrum Baarn.
 • Videofragment 1 verband bijensterfte en mobiele telefoons.
 • Videofragment 2 verband bijensterfte en mobiele telefoons.
 • Videofragement van dr. George Carlo over gsm onderzoek.
 • Rechter legt bouw school stil om hoogspanningsmast; NRC.
 • Gevaar straling hoogspanningskabels erkend; Volkskrant.
 • Compensatie voor wonen onder hoogspanningsmast; NRC.
 • Suïcide bevorderd door straling; Volkskrant.
 • Wetenschappelijk Amerika begint zich steeds meer zorgen te maken.